We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Test Render Edici

Importing

import TestRenderer from 'react-test-renderer'; // ES6
const TestRenderer = require('react-test-renderer'); // ES5 with npm

Genel Bakış

Bu paket, DOM’a veya yerel bir mobil ortama bağlı olmadan React bileşenlerini saf JavaScript objesine dönüştürmek için kullanılabilecek bir React render edici sağlar.

Temel olarak, bu paket, bir tarayıcı veya [jsdom] (https://github.com/tmpvar/jsdom) kullanmadan, React DOM veya React Native bileşeninin oluşturduğu platform görünümü hiyerarşisinin (DOM ağacına benzer olarak) anlık görüntüsünü almayı kolaylaştırır.

Örnek:

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

function Link(props) {
 return <a href={props.page}>{props.children}</a>;
}

const testRenderer = TestRenderer.create(
 <Link page="https://www.facebook.com/">Facebook</Link>
);

console.log(testRenderer.toJSON());
// { type: 'a',
//  props: { href: 'https://www.facebook.com/' },
//  children: [ 'Facebook' ] }

JSON ağacının bir kopyasını bir dosyaya otomatik olarak kaydetmek ve testlerinizde değişip değişmediğini kontrol etmek için Jest’in anlık görüntü test özelliğini kullanabilirsiniz.Daha fazla bilgi için.

Ayrıca bileşen çıktısı üzerinde gezerek, belirli düğümleri bulup bu düğümler üzerinde doğrulama metotlarını (toBe, toEqual vb.) çağırabilirsiniz:

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <SubComponent foo="bar" />
   <p className="my">Merhaba</p>
  </div>
 )
}

function SubComponent() {
 return (
  <p className="sub">Sub</p>
 );
}

const testRenderer = TestRenderer.create(<MyComponent />);
const testInstance = testRenderer.root;

expect(testInstance.findByType(SubComponent).props.foo).toBe('bar');
expect(testInstance.findByProps({className: "sub"}).children).toEqual(['Sub']);

Test Renderer

TestRenderer Nesnesi

Test Nesnesi

Başvuru Dokümanı

TestRenderer.create()

TestRenderer.create(element, options);

İletilen React elemanı ile bir TestRenderer nesnesi oluşturun. Bu nesne gerçek DOM’ı kullanmaz; ancak yine de bileşen ağacını tamamen belleğe render eder, böylece bu konuda doğrulamalar (assertions) yapabilirsiniz. Bir TestRenderer nesnesi döndürür.

TestRenderer.act()

TestRenderer.act(callback);

TestRenderer.act, react-dom/test-utils içindeki act()‘e benzer şekilde, bir bileşeni iddialar (assertions) için hazır hale getirir. TestRenderer.create ve testRenderer.update e yapılan çağrıları sarmalamak için act()‘in bu versiyonunu kullanın.

import {create, act} from 'react-test-renderer';
import App from './app.js'; // Test edilen bileşen

// bileşeni render edin
let root; 
act(() => {
 root = create(<App value={1}/>)
});

// root üzerinde iddialar belirleyin.
expect(root.toJSON()).toMatchSnapshot();

// bazı farklı proplar ile güncelleyin
act(() => {
 root.update(<App value={2}/>);
})

// root üzerinde iddialar belirleyin
expect(root.toJSON()).toMatchSnapshot();

testRenderer.toJSON()

testRenderer.toJSON()

İşlenen ağacı temsil eden bir nesne döndürün. Bu ağaç yalnızca

veya gibi platforma özgü birimleri ve bunların bileşenlerini içerir, ancak kullanıcı tarafından yazılmış bileşenleri içermez. Bu, anlık görüntü snapshot testi için kullanışlıdır.

testRenderer.toTree()

testRenderer.toTree()

Render edilen ağacı temsil eden bir nesne döndürün. toJSON() ‘dan farklı olarak, gösterim toJSON() tarafından sağlanandan daha fazla ayrıntıya sahiptir ve kullanıcı tarafından yazılan bileşenleri içerir. Test render edicinin üzerine kendi doğrulama kütüphanenizi yazmadığınız sürece muhtemelen bu yönteme ihtiyacınız olmayacaktır.

testRenderer.update()

testRenderer.update(element)

Dahili bellek ağacını yeni bir kök elemanla tekrar render edin. Bu, kökte bir React güncellemesini simüle eder. Yeni eleman, önceki elemanla aynı tip ve anahtara sahipse, ağaç güncellenir; aksi takdirde yeni bir ağaca yeniden monte edilir.

testRenderer.unmount()

testRenderer.unmount()

Uygun yaşam döngüsü olaylarını tetikleyerek dahili hafıza ağacını çıkarın.

testRenderer.getInstance()

testRenderer.getInstance()

Eğer mevcutsa, kök elemana karşılık gelen nesneyi döndürün. Kök eleman eğer bir fonksiyon bileşeni ise, bir nesnesi olmadığından çalışmaz.

testRenderer.root

testRenderer.root

Ağaçtaki belirli düğümler hakkında doğrulama yapmaya yarayan kök “test nesnesini” döndürür. Aşağıda daha derinde bulunan diğer “test nesnelerini” bulmak için kullanabilirsiniz.

testInstance.find()

testInstance.find(test)

test(testInstance) ‘ı true olarak döndüren tek bir alt test nesnesi bulun. Eğer bir test nesnesi için test(testInstance) true döndürmez ise, bir hata verecektir.

testInstance.findByType()

testInstance.findByType(type)

Verilen type ile tek bir alt test nesnesi bulun. Verilen type ile tam bir test nesnesi yoksa, bir hata verecektir.

testInstance.findByProps()

testInstance.findByProps(props)

Verilen prop’lara sahip olan bir alt test nesnesi bulun. Tam olarak verilen prop’lara sahip bir test nesnesi yoksa, bir hata verecektir.

testInstance.findAll()

testInstance.findAll(test)

test(testInstance)‘ı true olarak döndüren tüm alt test nesnelerini bulun.

testInstance.findAllByType()

testInstance.findAllByType(type)

Verilen type ile tüm alt test nesnelerini bulun.

testInstance.findAllByProps()

testInstance.findAllByProps(props)

Verilen prop‘lara ile tüm alt test nesnelerini bulun.

testInstance.instance

testInstance.instance

Bu test nesnesine karşılık gelen bileşen nesnesi. Fonksiyon bileşenlerinin nesneleri bulunmadığından yalnızca sınıf bileşenleri için kullanılabilir. Verilen bileşenin içindeki this değerine karşılık gelir.

testInstance.type

testInstance.type

Bu test nesnesine karşılık gelen bileşen türü. Örneğin, bir <Button /> bileşeni bir tür Button türüne sahiptir.

testInstance.props

testInstance.props

Bu test nesnesine karşılık gelen prop’lar. Örneğin, bir <Button size ="small"/> bileşeni props olarak {size: 'small'} ‘a sahiptir.

testInstance.parent

testInstance.parent

Bu test nesnesinin üst test örneği.

testInstance.children

testInstance.children

Bu test objesinin alt test nesneleri.

Öneriler

createNodeMock fonksiyonunu, özel taklit referanslarına izin veren seçenek olarak“TestRenderer.create” ‘e iletebilirsiniz. createNodeMock, mevcut elemanı kabul eder ve taklit olan bir başvuru nesnesi return eder. Bu, referanslara dayanan bir bileşeni test ederken kullanışlıdır.

import TestRenderer from 'react-test-renderer';

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.input = null;
 }
 componentDidMount() {
  this.input.focus();
 }
 render() {
  return <input type="text" ref={el => this.input = el} />
 }
}

let focused = false;
TestRenderer.create(
 <MyComponent />,
 {
  createNodeMock: (element) => {
   if (element.type === 'input') {
    // mock a focus function
    return {
     focus: () => {
      focused = true;
     }
    };
   }
   return null;
  }
 }
);
expect(focused).toBe(true);
Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle