We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

State Hook Kullanımı

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Hook’lar React 16.8. ile gelen yeni bir eklentidir. Bu yeni eklenti size herhangi bir sınıf oluşturmadan state ve diğer React özelliklerini kullanmanıza izin verir.

Giriş Sayfasında, Hook’lara aşina olmak için, aşağıdaki örnek kullanılmıştı:

import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 // "count" adında yeni bir state değişkeni tanımlayın. const [count, setCount] = useState(0);
 return (
  <div>
   <p>You clicked {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Click me
   </button>
  </div>
 );
}

Bu kodu, eşdeğeri olan sınıf koduyla karşılaştırarak Hook’ları öğrenmeye başlayacağız.

Eşdeğer Sınıf Örneği

Eğer React’te sınıfları kullandıysanız, bu kod size tanıdık gelecektir.

class Example extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   count: 0
  };
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <p>You clicked {this.state.count} times</p>
    <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>
     Click me
    </button>
   </div>
  );
 }
}

State { count: 0 } olarak başlar ve kullanıcı her tıkladığında this.setState() çağırılarak state.count arttırılır. Sayfa boyunca bu sınıftan parçalar kullanacağız.

Not

Neden daha gerçekçi bir örnek yerine sayaç kullandığımızı merak ediyor olabilirsiniz. Bu, Hook’lar ile ilk adımlarınızı atarken API’a odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Hook’lar ve Fonksiyon Bileşenleri

React’teki fonksiyon bileşenlerinin böyle gözüktüğünü unutmayınız:

const Example = (props) => {
 // Hook'ları burada kullanabilirsiniz!
 return <div />;
}

ya da bunu:

function Example(props) {
 // Hook'ları burada kullanabilirsiniz!
 return <div />;
}

Yukarıdakileri “durumsuz (stateless) bileşenler” olarak biliyor olabilirsiniz. Şimdi bu bileşenlere React state’ini kullanma özelliğini getiriyoruz; bu yüzden bunlara “fonksiyon bileşenleri” demeyi tercih ediyoruz.

Hook’lar sınıfların içinde çalışmazlar fakat onları sınıf yazmadan da kullanabilirsiniz.

Hook Nedir?

Yeni örneğimize React’ten useState hook’u import etmekle başlıyoruz

import React, { useState } from 'react';
function Example() {
 // ...
}

Hook Nedir? Hook, React özelliklerini “bağlamanıza” izin veren özel bir fonksiyondur. Örneğin useState, React state’ini fonksiyon bileşenlerine eklemenize izin veren bir Hook’tur. Yakında diğer Hook’ları da öğreneceğiz.

Ne zaman bir Hook kullanmalıyım? Eğer bir fonksiyon bileşeni yazarsanız ve ona biraz state eklemeniz gerektiğini farkederseniz, bundan önce o fonksiyonu bir sınıfa (class) dönüştürmeniz gerekiyordu. Fakat şimdi, varolan fonksiyon bileşenlerinin içinde Hook kullanabilirsiniz. Şimdi tam olarak bunu yapacağız!

Not:

Hook’ları bileşenlerin içinde kullanıp kullanamayacağımız hakkında birkaç özel kural vardır. Bunları Hook Kuralları sayfasında öğreneceğiz.

Bir State Değişkeni Tanımlamak

Bir sınıfın içinde, count state’ini constructor (yapıcı fonksiyon) içinde this.state‘i { count: 0 }‘a eşitleyerek 0 olarak başlatıyoruz.

class Example extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {   count: 0  }; }

Fonksiyon bileşenlerinde this yoktur; bu yüzden this.state‘e değer ataması veya this.stateten okuma yapamıyoruz. Bunun yerine bileşenimizin içinde direkt olarak useState hook’unu çağırıyoruz.

import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 // "count" adında yeni bir state değişkeni tanımlayın. const [count, setCount] = useState(0);

useState‘i çağırmak ne işe yarar? Bu, yeni bir “state değişkeni” tanımlar. Değişkenimizin adı count; fakat farklı bir şekilde de (örneğin banana) çağırabilirdik. Bu yöntemle fonksiyon çağrıları arasında verilerinizi koruyabilirsiniz. — useState ise this.state‘in sınıfta sağladığı özellikleri kullanmanın yeni bir yoludur. Normalde değişkenler fonksiyon bitiminde “kaybolur”; fakat state değişkenleri React tarafından korunur.

useState‘e argüman olarak ne atarız? useState() Hook’u için tek argüman initial (başlangıç) state argümanıdır. Sınıfların aksine, state bir nesne olmak zorunda değildir. Sayı ya da string tutabiliriz. Örneğimizde kullanıcının tıklama sayısı için bir sayı istedik bu yüzden değişkenimizin başlangıç değeri 0 olarak atandı. (eğer state’in içinde iki farklı değer tutmak isteseydik, useState()‘i iki kere çağırmamız gerekecekti.)

useState geriye ne döndürür? useState geriye iki tane değer döndürür: Şimdiki state ve o state’i güncelleyen fonksiyon. Bu, const [count, setCount] = useState() yazmamızın sebebidir. Bu, bir sınıftaki this.state.count ve this.setState‘e benzer. Eğer kullandığımız söz dizimi size tanıdık gelmediyse, sayfanın alt kısmında bu konuya tekrar döneceğiz.

Şimdi useState Hook’unun ne yaptığını bildiğimize göre, örneğimiz daha mantıklı bir hale gelecektir.

import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 // "count" adında yeni bir state değişkeni tanımlayın. const [count, setCount] = useState(0);

count adında bir state değişkeni tanımladık ve 0‘a eşitledik. React, tekrar eden render işlemleri arasında değişkenin mevcut değerini hatırlayacak ve fonksiyonumuza en yeni değeri verecektir. Eğer şu anki count değerini değiştirmek isterseniz setCount çağırabilirsiniz.

Not

useState ‘in isminin neden createState olmadığını merak ediyor olabilirsiniz.

“Create” tam olarak doğru olmazdı. Çünkü state; sadece bileşenimizi ilk kez render ettiğimizde oluşturulur. Sonraki renderlarda useState bize o anki state’i verir. Aksi takdirde bu “state” olmazdı. Aynı zamanda hook’ların isimlerinin neden hep use ile başlamasının nedeni de var. Bunu daha sonra Hook Kuralları bölümünde öğreneceğiz.

State Okuma

Sınıf temelli bir component’de geçerli count’u göstermek istediğimiz zaman this.state.count‘i okuruz:

 <p>You clicked {this.state.count} times</p>

Foksiyon temelli bir component’de ise count değişkenini direk kullanabiliriz.:

 <p>You clicked {count} times</p>

State Güncelleme

count state’i güncellemek için sınıfın içinde this.setState()‘i çağırmamız gerekiyor.

 <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>  Click me
 </button>

Fonksiyonda zaten değişken olarak setCount ve count‘a sahibiz, bu yüzden this‘e ihtiyaç duymuyoruz :

 <button onClick={() => setCount(count + 1)}>  Click me
 </button>

Özet

Hadi şimdi Şimdi de baştan sona öğrendiklerimizin üzerinden geçelim ve anlayıp anlamadığımızı kontrol edelim.

 1: import React, { useState } from 'react'; 2:
 3: function Example() {
 4:  const [count, setCount] = useState(0); 5:
 6:  return (
 7:   <div>
 8:    <p>You clicked {count} times</p>
 9:    <button onClick={() => setCount(count + 1)}>10:     Click me
11:    </button>
12:   </div>
13:  );
14: }
 • Satır 1: React’ten useState Hook’unu ekliyoruz. Bu, yerel state’i fonksiyon bileşeninde tutmamıza izin verecek.
 • Satır 4: Example bileşeninin içinde useState Hook’unu çağırarak yeni bir state değişkeni tanımlıyoruz. Bu, isimlerini bizim verdiğimiz bir çift değer döndürür. Değişkenimizin adı count çünkü tıklama sayısını tutuyor.useStatee 0 yollayarak count‘u 0sıfırdan başlatıyoruz. İkinci döndürülen değerin kendisi bir fonksiyondur. Bu, bize count‘u güncellemek için izin verir. Bu yüzden onu setCount diye isimlendirdik.
 • Satır 9: Kullanıcı her tıkladığında, setCount‘u yeni bir değerle çağırırız. React, Example bileşenini tekrar render edip, ona yeni count değerini atar.

İlk bakışta öğrenecek çok fazla şey varmış gibi görünebilir. Acele etmeyin! Açıklamalar arasında kaybolduysanız, yukarıdaki koda tekrar bakın ve baştan sona tekrar okumaya çalışın. State’in sınıflarda nasıl çalıştığını unutup bu koda meraklı gözlerle tekrar baktığınızda, söz veriyoruz, daha anlamlı gelecek.

İpucu: Köşeli Parantez Ne Anlama gelir?

State değişkenlerini tanımlarken köşeli parantezleri fark etmiş olabilirsiniz:

 const [count, setCount] = useState(0);

Soldaki isimler React API’ının bir parçası değildir.Kendi state değişkenlerinizi isimlendirebilirsiniz:

 const [fruit, setFruit] = useState('banana');

Bu JavaScript sözdizimi “dizi parçalama (array destructuring)” olarak adlandırılır.fruit ve setFruit diye iki yeni değişken oluşturduğumuz anlamına gelir.Burada fruit, useState tarafından dönen ilk değere; setFruit ise ikinci değere atanır bu kod ile eşdeğerdir.

 var fruitStateVariable = useState('banana'); // Returns a pair
 var fruit = fruitStateVariable[0]; // First item in a pair
 var setFruit = fruitStateVariable[1]; // Second item in a pair

useState ile state değişkeni tanımladığımız zaman, bu bir çift (iki elemanlı bir dizi) döndürür. İlk eleman o anki değer, ikincisi ise onu güncelleyen fonksiyondur. [0] ve [1] kullanarak erişmek biraz kafa karıştırıcı çünkü onların kendine özgü anlamları var. Bu yüzden onun yerine dizi parçalama (array destructuring) yöntemini kullanıyoruz.

Not

this gibi bir şey iletmediğimiz için, React’in useState’in hangi bileşene denk geldiğini nasıl bildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu soruyu ve bunun gibi daha bir coğunu S.S.S. kısmında cevaplıyoruz.

İpucu: Çoklu State Değişkeni Kullanımı

Ayrıca; birden fazla state kullanmak istediğimiz durumlarda, farklı state değişkenlerine farklı adlar vermemize izin verdiği için, state değişkenlerini bir çift olarak ([something, setSomething]) tanımlamak kullanışlıdır.

function ExampleWithManyStates() {
 // Birden fazla state değişkeni bildir!
 const [age, setAge] = useState(42);
 const [fruit, setFruit] = useState('banana');
 const [todos, setTodos] = useState([{ text: 'Learn Hooks' }]);

Yukarıdaki bileşende, age, fruit ve todos adında yerel değişkenlerimiz var ve bunları ayrı ayrı güncelleyebiliriz.

 function handleOrangeClick() {
  // this.setState({ fruit: 'orange' }) ile benzerdir.
  setFruit('orange');
 }

birden fazla state değişkeni kullanmak zorunda değilsiniz. State değişkenleri, nesneleri ve dizileri gayet güzel bir şekilde tutabilir; böylece ilgili verileri birlikte tutabilirsiniz fakat sınıftaki this.setState‘ın aksine state değişkenini güncellemek, birleştirmek (merge) yerine var olan ile değiştirir.

Bağımsız state değişkenlerini ayırma konusunda daha fazla öneriye bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Sonraki Adımlar

Bu sayfada React tarafından sağlanan Hook’lardan birini, useState‘i, öğrendik.Bazen bundan “State Hook” olarak da bahsedecegiz. Bu, ilk kez yapmış olduğumuz, React’in fonksiyon bileşenlerine yerel state eklememize imkân sağlıyor.

Aynı zamanda Hook’lar hakkında bir şeyler öğrendik. Hooklar, React özelliklerini fonksiyon bileşenlerine bağlamamızı sağlayan fonksiyonlardir. İsimleri her zaman use ile başlar ve henüz öğrenmediğimiz Hook’lar vardır.

Hadi şimdi bir sonraki hook olarak useEffect‘i öğrenerek devam edelim. useEffect, bileşenler üzerinde yan etkiler gerçekleştirmenize izin verir ve sınıflardaki yaşam döngüsü (lifecycle) metotlarına benzer.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle