We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Hook'ların API Kaynağı

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

Hook’lar React 16.8’deki yeni bir eklentidir. Bir sınıf yazmadan state ve diğer React özelliklerini kullanmanıza olanak sağlarlar.

Bu sayfa React içinde gelen Hook’ların kullanım arayüzünü (API) açıklamaktadır.

Eğer Hook’lara yeniyseniz önce Bir Bakışta Hook’lar bölümüne göz atın. Sıkça sorulan sorular bölümünde de işe yarar bilgiler bulabilirsiniz.

Temel Hook’lar

useState

This content is out of date.

Read the new React documentation for useState.

const [state, setState] = useState(initialState);

Bir state parçası ve onu güncellemek için bir fonksiyon döndürür.

İlk render aşamasında, döndürülen state parçası (state) başlangıçta girilen değerle (initialState) aynıdır.

setState fonksiyonu state parçasını güncellemek için kullanılır. Yeni bir state değeri kabul eder ve bileşenin yeniden render edilmesini işlem sırasına koyar.

setState(newState);

Sonra gelen yeniden-render aşamalarında, useState tarafından döndürülen ilk değer, güncelleme uygulandıktan sonraki en son state değerine eşittir.

Not

React, setState fonksiyonunun yeniden-render aşamalarında kimliğini sabit tutulacağı garantisini verir. Bu yüzden setState fonksiyonunu useEffect ya da useCallback hook’larının bağımlı değişkenler listesine eklemenize gerek yoktur.

Fonksiyonlu Güncellemeler

Eğer yeni state, bir önceki state değerine bağlı olarak hesaplanıyorsa, setState içine fonksiyon girebilirsiniz. Bu fonksiyon bir önceki state değerini parametre olarak alır ve güncel state değerini döndürür. setState fonksiyonunun her iki çeşidini de kullanan bir örnek sayaç fonksiyonu oluşturalım:

function Counter({initialCount}) {
 const [count, setCount] = useState(initialCount);
 return (
  <>
   Count: {count}
   <button onClick={() => setCount(initialCount)}>Reset</button>
   <button onClick={() => setCount(prevCount => prevCount - 1)}>-</button>
   <button onClick={() => setCount(prevCount => prevCount + 1)}>+</button>
  </>
 );
}

”+” ve ”-” butonları fonksiyonlu çeşidi kullanır, çünkü güncellenen değer bir önceki değere bağlıdır. Ancak “Reset” butonu normal çeşidi kullanır, çünkü her seferinde sayacı başlangıç değerine sıfırlar.

Eğer bu güncelleme fonksiyonunuz mevcut state ile aynı değeri döndürürse, sıradaki yeniden-render işlemi tamamen göz ardı edilir.

Not

Sınıf bileşenlerindeki setState metodunun aksine, useState objeleri otomatik olarak birleştirmez. Fonksiyonlu güncelleme metodu ve obje yayma (spread) operatörü birlikte kullanılarak bu özellik yeniden üretilebilir:

const [state, setState] = useState({});
setState(prevState => {
 // Object.assign da kullanılabilir
 return {...prevState, ...updatedValues};
});

Diğer bir seçenek ise useReducer hook’udur, ki bu birden fazla alt değeri olan objelerin yönetimine daha uygundur.

Tembel (lazy) başlangıç state değeri

initialState değeri ilk render aşamasında kullanılan state değeridir. Sonra gelen render işlemlerinde göz ardı edilir. Eğer başlangıç state değeri ağır bir işlemin sonucu olarak hesaplanıyorsa, bunun yerine yalnızca ilk render aşamasında çalışacak bir fonksiyon girebilirsiniz:

const [state, setState] = useState(() => {
 const initialState = someExpensiveComputation(props);
 return initialState;
});

State güncellemesinden kurtulmak

Bir State Hook’unu mevcut state değeri ile aynı olan bir değerle güncellerseniz, React render işlemini yapmaz ya da efektleri işleme sokmaz. (React Object.is karşılaştırma algoritmasını kullanır.)

Unutmayın, React yine de bu spesifik bileşeni tekrar render edebilir. Bu durum sorun teşkil etmez çünkü React gereksiz bir şekilde bileşen ağacında derinlere doğru inmez. Render aşamasında ağır hesaplamalar yapıyorsanız, bunları useMemo ile optimize edebilirsiniz.

Batching of state updates

React may group several state updates into a single re-render to improve performance. Normally, this improves performance and shouldn’t affect your application’s behavior.

Before React 18, only updates inside React event handlers were batched. Starting with React 18, batching is enabled for all updates by default. Note that React makes sure that updates from several different user-initiated events — for example, clicking a button twice — are always processed separately and do not get batched. This prevents logical mistakes.

In the rare case that you need to force the DOM update to be applied synchronously, you may wrap it in flushSync. However, this can hurt performance so do this only where needed.

useEffect

This content is out of date.

Read the new React documentation for useEffect.

useEffect(didUpdate);

Zorunlu yan etkileri (side effects) olan bir fonksiyonu parametre olarak alır.

Mutasyonlar, abonelikler, zamanlayıcılar, loglama, ve diğer yan etkisi olan işlemler bir fonksiyon bileşenin ana gövdesinde bulunamazlar (React’ın render aşaması olarak da bilinir). Böyle yapmak kafa karıştıran hatalara ve kullanıcı arayüzünde (UI) tutarsızlıklara sebep olacaktır.

Bunun yerine, useEffect kullanın. useEffect içine girilen fonksiyon, render işlemi gerçekleşip bileşenler ekrana yazdırıldıktan sonra çalışacaktır. Efektleri, React’ın tamamen fonksiyonel olan dünyasından gerçek dünyaya bir yangın çıkışı olarak görebilirsiniz.

Varsayılan olarak, efektler her tamamlanan render işleminden sonra çalışır, ancak sadece belli değerler değiştiğinde çalıştırmak da sizin elinizde.

Bir efekti temizlemek

Genelde, efektler bileşen ekrandan kaldırılmadan önce temizlenmesi gereken bazı kaynaklar oluşturur, bir abonelik ve zamanlayıcı gibi. Bunu yapmak için, useEffect içine girilen fonksiyon bir temizlik fonksiyonu döndürülebilir. Örneğin bir abonelik oluşturalım:

useEffect(() => {
 const subscription = props.source.subscribe();
 return () => {
  //Aboneliği temizle
  subscription.unsubscribe();
 };
});

Temizlik fonksiyonu, bellek sızıntılarını önlemek için, bileşen ekrandan kaldırılmadan hemen önce çalıştırılır. Ek olarak, bileşen birkaç defa render edilirse (ki genelde edilir), bir önceki efekt yeni efekt çalıştırılmadan temizlenir. Bizim örneğimizde bu demektir ki her güncellemede yeni bir abonelik oluşturuluyor. Bir efekti her güncellemede çalıştırmanın önüne geçmek için bir sonraki bölüme bakınız.

Efektlerin zamanlaması

componentDidMount ve componentDidUpdate‘in aksine, useEffect içine girilen fonksiyon ekrana yazdırma işleminden sonra, gecikmeli bir olay olarak çalışır. Bu useEffect‘i birçok yaygın yan etki için uygun getirir, mesela aboneliklerin ve olay yöneticilerinin oluşturulması, çünkü birçok işlem türü aslında tarayıcının ekranı güncellemesini engellememelidir.

Buna rağmen, tüm efekler ertelenemeyebilir. Örneğin, kullanıcının görebildiği, DOM üzerindeki bir değişiklik bir sonraki ekrana yazdırma aşamasından önce gerçekleşmelidir ki kullanıcı görsel bir uyumsuzluk yaşamasın. (Aradaki ayırım konsept olarak pasif vs. aktif olay dinleyicilerine benzer.) Bu tip efekler için React, useLayoutEffect adında başka bir hook daha sağlar. Bu hook da useEffect ile aynı şekilde çalışır, sadece ne zaman çalıştırılacağı farklıdır.

Additionally, starting in React 18, the function passed to useEffect will fire synchronously before layout and paint when it’s the result of a discrete user input such as a click, or when it’s the result of an update wrapped in flushSync. This behavior allows the result of the effect to be observed by the event system, or by the caller of flushSync.

Note

This only affects the timing of when the function passed to useEffect is called - updates scheduled inside these effects are still deferred. This is different than useLayoutEffect, which fires the function and processes the updates inside of it immediately.

useEffect tarayıcı ekrana yazdırma işlemini tamamlanana kadar geciktirilmiş olmasına rağmen, herhangi bir yeniden-render işleminden önce çalışması da garanti edilir. React her zaman bir önceki render işleminin efektlerini, yeni bir güncellemeye başlamadan önce temizleyecektir.

Şartlı olarak bir efekti çalıştırmak

Efektler için varsayılan davranış, her bir tamamlanmış render işleminden sonra efekti çalıştırmaktır. Bu şekilde bir efekt, bağımlı olduğu değişkenlerden birisi değiştiğinde yeniden oluşturulur.

Ancak, bazı durumlarda bu aşırı güç kullanımı gibi gelebilir, örneğin bir önceki bölümdeki abonelik örneğinde olduğu gibi. Her bir güncellemede yeni bir abonelik oluşturmamıza gerek yoktur, sadece source prop değeri değişirse.

Bunu uygulamak için, useEffect‘e efektin bağımlı olduğu değerlerden oluşan bir diziyi ikinci bir argüman girin. Yeni örneğimiz şimdi şu şekilde görünüyor:

useEffect(
 () => {
  const subscription = props.source.subscribe();
  return () => {
   subscription.unsubscribe();
  };
 },
 [props.source],
);

Şimdi abonelik yalnızca props.source değiştiğinde yeniden oluşturulacaktır.

Not

Eğer bu optimizasyonu kullanırsanız, diziye bileşenin içindeki zaman içinde değişen ve efekt içinde kullanılan tüm değerleri dahil etmeyi unutmayın. Aksi takdirde kodunuz bir önceki render işleminden kalma geçerliliğini yitirmiş değerlere referans gösterecektir. Fonksiyonlarla nasıl çalışılır ve dizinin değerleri çok sık değiştiğinde ne yapılır konuları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir efekti yalnızca bir kere çalıştırıp temizlemek istediğinizde (mount ve unmount aşamalarında), ikinci argüman olarak boş bir dizi ([]) gönderebilirsiniz. Böylece React’a, efektin state veya props içindeki hiçbir değere bağlı olmadığını söylemiş olursunuz, böylece efekt hiçbir zaman yeniden çalıştırılmaz. Bu özel bir durum değildir — bağımlı değişkenler dizisinin çalışma prensibi bu şekildedir.

Boş bir dizi girdiğinizde ([]), efekt içindeki props ve state her zaman başlangıç değerlerini alırlar. İkinci argüman olarak boş dizi [] girmek componentDidMount ve componentWillUnmount modeline benzese de, efektlerin çok fazla yeniden çalışmasını engellemek için genelde daha iyi çözümler mevcuttur. Ayrıca, React’ın useEffect‘in çalıştırılmasını tarayıcı ekrana yazdırdıktan sonraya bıraktığını unutmayın, yani fazladan iş yapmak çok da önemli değil.

Biz exhaustive-deps kuralının eslint-plugin-react-hooks paketinin bir parçası olarak kullanılmasını öneriyoruz. Bu paket bağımlı değişkenler yanlış bir şekilde belirtildiğinde uyarır ve bir çözüm önerir.

Bağımlı değişkenler dizisi efekt fonksiyonuna argüman olarak girilmez. Ancak konsept olarak temsil ettikleri şey odur: efekt fonksiyonu içerisinde referans gösterilen her değer bağımlı değişkenler dizisinde de bulunmalıdır. Gelecekte, yeterince gelişmiş bir derleyici bu diziyi otomatik olarak oluşturabilir.

useContext

This content is out of date.

Read the new React documentation for useContext.

const value = useContext(MyContext);

Bir context objesi alır (React.createContext‘den döndürülen değer) ve mevcut context için o andaki context değerini döndürür. Mevcut context değeri, bileşen ağacında yukarı doğru çıkarken en yakında bulunan <MyContext.Provider> ifadesinin value değeri tarafından belirlenir.

Yukarı doğru en yakındaki <MyContext.Provider> güncellendiğinde, bu Hook en güncel context value değerini MyContext sağlayıcısına göndererek bir yeniden-render işlemi tetikler. Yukarıdaki bileşenler React.memo ya da shouldComponentUpdate kullansa bile, yeniden-render işlemi useContext‘i kullanan bileşenden başlayarak yine de gerçekleşir.

useContext‘e girilen argümanın context objesinin kendisi olduğunu unutmayın:

 • Doğru: useContext(MyContext)
 • Yanlış: useContext(MyContext.Consumer)
 • Yanlış: useContext(MyContext.Provider)

useContext‘i çağıran bir bileşen context değeri her değiştiğinde yeniden-render edilecektir. Eğer bileşenin yeniden-render edilmesi ağır bir işlem ise, memoization kullanarak optimize edebilirsiniz.

İpucu

Context API ile Hook’lardan önce tanıştıysanız, useContext(MyContext) ile sınıf bileşenlerindeki static contextType = MyContext ya da <MyContext.Consumer> aynı şeylerdir.

useContext(MyContext) sadece context’i okumanıza olanak sağlar ve oradaki değişikliklere abone olur. Bileşen ağacınızın üst kısımlarında, bu context’in değerinin sağlayıcısı olarak <MyContext.Provider>‘a hala ihtiyacınız vardır.

Context.Provider ile parçaları birleştirelim

const themes = {
 light: {
  foreground: "#000000",
  background: "#eeeeee"
 },
 dark: {
  foreground: "#ffffff",
  background: "#222222"
 }
};

const ThemeContext = React.createContext(themes.light);

function App() {
 return (
  <ThemeContext.Provider value={themes.dark}>
   <Toolbar />
  </ThemeContext.Provider>
 );
}

function Toolbar(props) {
 return (
  <div>
   <ThemedButton />
  </div>
 );
}

function ThemedButton() {
 const theme = useContext(ThemeContext); return (  <button style={{ background: theme.background, color: theme.foreground }}>   I am styled by theme context!  </button> );
}

Bu örnek, Context’i ne zaman ve nasıl kullanacağınıza dair bilgiler bulabileceğiniz bir önceki Context Gelişmiş Rehberi örneğinden alınıp Hook’lar için düzenlenmiştir.

Diğer Hook’lar

Aşağıda bahsedilen hook’lar ya önce bahsedilen hook’lardan türetilmiştir, ya da belli başlı uç örnekler için gereklidir. Başlangıç aşamasında bunları öğrenmeyi dert etmeyin.

useReducer

This content is out of date.

Read the new React documentation for useReducer.

const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialArg, init);

useState‘e bir alternatiftir. (state, action) => newState şeklinde bir reducer fonksiyonunu parametre olarak alır, ve mevcut state’i bir dispatch metodu ile birlikte döndürür. (Eğer Redux biliyorsanız, bunun da nasıl çalıştığını zaten biliyorsunuz.)

Birden fazla alt değere sahip karmaşık bir state mantığınız (state logic) olduğunda ya da bir sonraki state bir öncekine bağlı olduğu durumlarda useReducer, useState‘e göre daha çok tercih edilir. Ayrıca Callback fonksiyonlar yerine dispatch gönderebildiğiniz için, useReducer derin güncellemeler gerçekleştiren bileşenlerin performansını artırmanıza müsade eder.

Şimdi de useState bölümündeki örneğin reducer kullanarak yazılmış haline bakalım:

const initialState = {count: 0};

function reducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'increment':
   return {count: state.count + 1};
  case 'decrement':
   return {count: state.count - 1};
  default:
   throw new Error();
 }
}

function Counter() {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState);
 return (
  <>
   Count: {state.count}
   <button onClick={() => dispatch({type: 'decrement'})}>-</button>
   <button onClick={() => dispatch({type: 'increment'})}>+</button>
  </>
 );
}

Not

React dispatch fonksiyonunun kimliğinin sabit kalacağını garanti eder ve yeniden render işleminde bu fonksiyon değişmez. Bu yüzden useEffect veya useCallback hook’larının bağımlı değişken dizisine eklenmesine gerek yoktur.

Başlangıç state değerinin belirlenmesi

useReducer ile state oluşturmanın iki farklı yöntemi vardır. Kullanım amacınıza göre istediğinizi seçebilirsiniz. En kolay yöntem, bağlangıç state değerinin ikinci parametre olarak girilmesidir:

 const [state, dispatch] = useReducer(
  reducer,
  {count: initialCount} );

Not

React, Redux tarafından popülerleştirilen state = initialState geleneğini kullanmaz. State’in başlangıç değeri bazen prop’lara bağlı olabilir ve tam da bu yüzden Hook içinde belirlenmiştir. Bu konuda kendinize güveniyorsanız, Redux’taki işlemi taklit etmek için useReducer(reducer, undefined, reducer) şeklinde kullanabilirsiniz fakat bu yöntem tavsiye edilmez.

“Lazy başlatma”

State’in başlangıç değerini lazy yükleme yöntemiyle de oluşturabilirsiniz. Bunun için, üçüncü argüman olarak init fonksiyonu girebilirsiniz. Başlangıç state değeri init(initialArg) olarak belirlenecektir.

Bu yöntem, başlangıç state değerini oluşturan mantığın reducer dışına çıkarılmasına yardımcı olur. Bu yöntem sayesinde state’in sonradan bir action’a yanıt olarak resetlenmesi de mümkündür:

function init(initialCount) { return {count: initialCount};}
function reducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'increment':
   return {count: state.count + 1};
  case 'decrement':
   return {count: state.count - 1};
  case 'reset':   return init(action.payload);  default:
   throw new Error();
 }
}

function Counter({initialCount}) {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialCount, init); return (
  <>
   Count: {state.count}
   <button
    onClick={() => dispatch({type: 'reset', payload: initialCount})}>    Reset
   </button>
   <button onClick={() => dispatch({type: 'decrement'})}>-</button>
   <button onClick={() => dispatch({type: 'increment'})}>+</button>
  </>
 );
}

Dispatch’ten kurtulmak

Eğer bir Reducer Hook’tan mevcut state’in aynısını döndürüyorsanız, React alt bileşenlerin yeniden render işlemini yapmaktan veya efektlerini çalıştırmaktan kurtulacaktır. (React Object.is karşılaştırma algoritmasını kullanmaktadır.)

Unutmayın, React bu bahsedilen bileşeni, esas yeniden render işleminden kurtulmadan önce bir kez daha render etmek zorunda olabilir. Bu sorun olmaz çünkü React bileşen ağacında gereksiz bir şekilde aşağılara doğru inmez. Render işlemi aşamasında ağır işlemler yapıyorsanız, bunları useMemoile optimize edebilirsiniz.

useCallback

This content is out of date.

Read the new React documentation for useCallback.

const memoizedCallback = useCallback(
 () => {
  doSomething(a, b);
 },
 [a, b],
);

Memoize edilmiş bir callback fonksiyonu döndürür.

Argüman olarak satıriçi bir callback ve bağımlı değişkenler dizisi girin. useCallback girdiğiniz callback’in memoize edilmiş, yani hafızadaki yeri korunmuş, ve sadece bağımlı değişkenler dizisine girilen değerlerden birisi değiştiğinde bu hafızadaki yerin değiştiği bir versiyonunu döndürecektir. Bu işlem, yeniden render işlemlerinin önüne geçmek için reference equality yöntemine göre optimize edilmiş alt bileşenlere callback fonksiyonu girerken işinize yarar (örneğin shouldComponentUpdate).

useCallback(fn, deps) kullanımı ile useMemo(() => fn, deps) kullanımı birbirine eşdeğerdir.

Not

Bağımlı değişkenler dizisi efekt fonksiyonuna argüman olarak girilmez. Ancak konsept olarak temsil ettikleri şey odur: efekt fonksiyonu içerisinde referans gösterilen her değer bağımlı değişkenler dizisinde de bulunmalıdır. Gelecekte, yeterince gelişmiş bir derleyici bu diziyi otomatik olarak oluşturabilir.

Biz exhaustive-deps kuralının eslint-plugin-react-hooks paketinin bir parçası olarak kullanılmasını öneriyoruz. Bu paket bağımlı değişkenler yanlış bir şekilde belirtildiğinde uyarır ve bir çözüm önerir.

useMemo

This content is out of date.

Read the new React documentation for useMemo.

const memoizedValue = useMemo(() => computeExpensiveValue(a, b), [a, b]);

Memoize edilmiş bir değer döndürür.

“Create” fonksiyonu ve bir bağımlı değişkenler dizisi girin. useMemo memoize edilen değeri, yalnızca bağımlı değişkenlerden birisi değiştiğinde yeniden hesaplar. Bu optimizasyon, ağır işlemlerin her render işleminde yeniden gerçekleştirilmesini önlemeye yardımcı olur.

useMemo içine girilen fonksiyonun render aşamasında çalıştığını unutmayın. Normalde render aşamasında yapmayacağınız hiç bir işlemi burada yapmayın. Örneğin, efektler useEffect içinde olmalıdır, useMemo içinde değil.

Eğer bir bağımlı değişken dizisi verilmezse, her render işleminde değer tekrar hesaplanır.

useMemo‘ya performans artırmak için güvenebilirsiniz, ancak anlamsal bir garanti söz konusu değildir. Gelecekte, React daha önce memoize edilmiş bazı değerleri “unutmayı” tercih edebilir ve bir sonraki render aşamasında yeniden hesaplayabilir, mesela ekranda olmayan bileşenlere hafızada yer açmak için. Kodunuzu useMemo olmadan çalışacak şekilde yazın — ve sonra performansı artırmak için bu hook’tan faydalanın.

Not

Bağımlı değişkenler dizisi efekt fonksiyonuna argüman olarak girilmez. Ancak konsept olarak temsil ettikleri şey odur: efekt fonksiyonu içerisinde referans gösterilen her değer bağımlı değişkenler dizisinde de bulunmalıdır. Gelecekte, yeterince gelişmiş bir derleyici bu diziyi otomatik olarak oluşturabilir.

Biz exhaustive-deps kuralının eslint-plugin-react-hooks paketinin bir parçası olarak kullanılmasını öneriyoruz. Bu paket bağımlı değişkenler yanlış bir şekilde belirtildiğinde uyarır ve bir çözüm önerir.

useRef

This content is out of date.

Read the new React documentation for useRef.

const refContainer = useRef(initialValue);

useRef Hook, .current değeri sizin girdiğiniz (initialValue) argümanıyla başlatılan, değiştirilebilen bir obje döndürür. Döndürülen obje, bileşenin yaşam döngüsü boyunca aynı kalacaktır.

Genel bir kullanım yeri, alt bileşene zorunlu bir erişimin gerektiği durumlardır:

function TextInputWithFocusButton() {
 const inputEl = useRef(null);
 const onButtonClick = () => {
  // `current` ekrandaki text input elemanına işaret eder
  inputEl.current.focus();
 };
 return (
  <>
   <input ref={inputEl} type="text" />
   <button onClick={onButtonClick}>Focus the input</button>
  </>
 );
}

Temelde, useRef, .current değerinde değiştirilebilen bir değer tutan bir “kutu” gibidir.

Ref’leri, DOM’a erişmenin bir yolu olarak kullanmış olabilirsiniz. Bir ref objesini React’a <div ref={myRef} /> şeklinde girerseniz, React bu ref’in .current değerini, bu DOM elemanına, eleman her değiştiğinde eşitler.

Ancak useRef(), ref‘den başka şeyler için de kullanışlıdır. Sınıflarda instance fields kullanımında olduğu gibi değiştirilebilen (mutable) bir değeri elde tutmak için kullanılabilir.

Bu yöntem çalışır çünkü useRef() basit bir JavaScript objesi oluşturur. Bir objeyi kendiniz {current: ...} şeklinde oluşturmanız ve useRef() kullanmanız arasındaki fark şudur: useRef() size her render işleminden sonra hafızadaki yeri değişmeyen aynı ref objesini verecektir.

Şunu unutmayın ki useRef içeriği değiştiğinde size haber vermez. .current değerini değiştirmek yeniden render işlemine sebep olmaz. Eğer React ekrana bir DOM elemanı yazdırdığında veya ekrandan kaldırdığında bir kod çalıştırmak istiyorsanız, useRef yerine callback ref kullanmak isteyebilirsiniz.

useImperativeHandle

This content is out of date.

Read the new React documentation for useImperativeHandle.

useImperativeHandle(ref, createHandle, [deps])

useImperativeHandle, ref kullanırken üst bileşene açılan bileşenin instance değerini özelleştirmeye yarar. Her zaman olduğu gibi, ref’leri kullanan imperative koddan birçok durumda kaçınılmalıdır. useImperativeHandle, forwardRef ile birlikte kullanılmalıdır:

function FancyInput(props, ref) {
 const inputRef = useRef();
 useImperativeHandle(ref, () => ({
  focus: () => {
   inputRef.current.focus();
  }
 }));
 return <input ref={inputRef} ... />;
}
FancyInput = forwardRef(FancyInput);

Bu örnekte, <FancyInput ref={inputRef} /> elementini ekrana yazdıran üst bileşen inputRef.current.focus() fonksiyonunu çağırabilecektir.

useLayoutEffect

This content is out of date.

Read the new React documentation for useLayoutEffect.

Kullanım şekl useEffect ile eşdeğerdir, ancak tüm DOM değişiklikleri ile senkronize olarak çalıştırılır. Bu hook’u DOM’daki tasarımı okuyup senkronize olarak yeniden ekrana yazdırmak için kullanın. useLayoutEffect içinde planlanan değişiklikler, tarayıcı daha çizim yapmaya fırsat bulamadan, senkronize olarak temizlenecektir.

Görüntüdeki güncellemeleri geciktirmekten kaçınmak için, mümkün olduğunda standart useEffect kullanımını tercih edin.

İpucu

Kodunuzu class bileşenlerden fonksiyonel bileşenlere taşıyorsanız, useLayoutEffect‘in componentDidMount ve componentDidUpdate ile aynı aşamada çalıştırıldığını unutmayın. Ancak, biz useEffect ile başlamanızı ve yine de problem yaşarsanız useLayoutEffect‘i denemenizi tavsiye ediyoruz.

Server rendering kullanıyorsanız, unutmayın ki ne useLayoutEffect ne de useEffect JavaScript indirilmeden çalıştırılamaz. Bu yüzden React, server-rendered bir bileşen useLayoutEffect kullanıldığında uyarı verir. Bunu düzeltmek için, ya bu kısımdaki kodu useEffect içine taşıyın (eğer ilk render için gerekli değilse), ya da bu bileşenin gösterilmesini istemci ekrana yazdırana kadar geciktirin (eğer HTML useLayoutEffect çalışana kadar bozuk görünüyorsa).

Serverda render edilen HTML’den layout efektlerine ihtiyacı olan bir bileşeni hariç tutmak için, showChild && <Child /> şeklinde koşullu olarak ekrana yazdırın ve görüntülenmesini useEffect(() => { setShowChild(true); }, []) ile geciktirin. Bu sayede arayüz, hydration işleminden önce bozuk görünmeyecektir.

useDebugValue

This content is out of date.

Read the new React documentation for useDebugValue.

useDebugValue(value)

useDebugValue custom hook’lar için React DevTools içinde bir etiket göstermek için kullanılabilir.

Örneğin, “Building Your Own Hooks” sayfasındaki useFriendStatus hook’unu düşünün:

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 // ...

 // DevTools içinde bu hook yanında etiket göster // Örnek: "FriendStatus: Online" useDebugValue(isOnline ? 'Online' : 'Offline');
 return isOnline;
}

İpucu

Her özel hook’a debug değeri eklemenizi önermiyoruz. Bu hook, paylaşılan kütüphanelerin bir parçası olan custom hook’lar için en çok değere sahiptir.

Debug değerlerini biçimlendirmeyi geciktirin

Bazı durumlarda bir değeri ekran için biçimlendirmek ağır bir işlem olabilir. Ayrıca bu işlem, Hook denetlenmeyecekse gereksizdir.

Bu sebepten dolayı useDebugValue opsiyonel olarak bir biçimlendirme fonksiyonunu ikinci parametre olarak alır. Bu fonksiyon yalnızca Hook denetlendiğinde çalıştırılır. Debug değerini parametre olarak alır ve biçimlendirilmiş değeri döndürür.

Örneğin bir Date değeri döndüren bir custom hook toDateString fonksiyonunu, aşağıdaki biçimlendirici fonksiyonu girerek gereksizce çağırmaktan kaçınabilir:

useDebugValue(date, date => date.toDateString());

useDeferredValue

This content is out of date.

Read the new React documentation for useDeferredValue.

const deferredValue = useDeferredValue(value);

useDeferredValue accepts a value and returns a new copy of the value that will defer to more urgent updates. If the current render is the result of an urgent update, like user input, React will return the previous value and then render the new value after the urgent render has completed.

This hook is similar to user-space hooks which use debouncing or throttling to defer updates. The benefits to using useDeferredValue is that React will work on the update as soon as other work finishes (instead of waiting for an arbitrary amount of time), and like startTransition, deferred values can suspend without triggering an unexpected fallback for existing content.

Memoizing deferred children

useDeferredValue only defers the value that you pass to it. If you want to prevent a child component from re-rendering during an urgent update, you must also memoize that component with React.memo or React.useMemo:

function Typeahead() {
 const query = useSearchQuery('');
 const deferredQuery = useDeferredValue(query);

 // Memoizing tells React to only re-render when deferredQuery changes,
 // not when query changes.
 const suggestions = useMemo(() =>
  <SearchSuggestions query={deferredQuery} />,
  [deferredQuery]
 );

 return (
  <>
   <SearchInput query={query} />
   <Suspense fallback="Loading results...">
    {suggestions}
   </Suspense>
  </>
 );
}

Memoizing the children tells React that it only needs to re-render them when deferredQuery changes and not when query changes. This caveat is not unique to useDeferredValue, and it’s the same pattern you would use with similar hooks that use debouncing or throttling.

useTransition

This content is out of date.

Read the new React documentation for useTransition.

const [isPending, startTransition] = useTransition();

Returns a stateful value for the pending state of the transition, and a function to start it.

startTransition lets you mark updates in the provided callback as transitions:

startTransition(() => {
 setCount(count + 1);
});

isPending indicates when a transition is active to show a pending state:

function App() {
 const [isPending, startTransition] = useTransition();
 const [count, setCount] = useState(0);
 
 function handleClick() {
  startTransition(() => {
   setCount(c => c + 1);
  });
 }

 return (
  <div>
   {isPending && <Spinner />}
   <button onClick={handleClick}>{count}</button>
  </div>
 );
}

Note:

Updates in a transition yield to more urgent updates such as clicks.

Updates in a transition will not show a fallback for re-suspended content. This allows the user to continue interacting with the current content while rendering the update.

useId

This content is out of date.

Read the new React documentation for useId.

const id = useId();

useId is a hook for generating unique IDs that are stable across the server and client, while avoiding hydration mismatches.

Note

useId is not for generating keys in a list. Keys should be generated from your data.

For a basic example, pass the id directly to the elements that need it:

function Checkbox() {
 const id = useId();
 return (
  <>
   <label htmlFor={id}>Do you like React?</label>
   <input id={id} type="checkbox" name="react"/>
  </>
 );
};

For multiple IDs in the same component, append a suffix using the same id:

function NameFields() {
 const id = useId();
 return (
  <div>
   <label htmlFor={id + '-firstName'}>First Name</label>
   <div>
    <input id={id + '-firstName'} type="text" />
   </div>
   <label htmlFor={id + '-lastName'}>Last Name</label>
   <div>
    <input id={id + '-lastName'} type="text" />
   </div>
  </div>
 );
}

Note:

useId generates a string that includes the : token. This helps ensure that the token is unique, but is not supported in CSS selectors or APIs like querySelectorAll.

useId supports an identifierPrefix to prevent collisions in multi-root apps. To configure, see the options for hydrateRoot and ReactDOMServer.

Library Hooks

The following Hooks are provided for library authors to integrate libraries deeply into the React model, and are not typically used in application code.

useSyncExternalStore

This content is out of date.

Read the new React documentation for useSyncExternalStore.

const state = useSyncExternalStore(subscribe, getSnapshot[, getServerSnapshot]);

useSyncExternalStore is a hook recommended for reading and subscribing from external data sources in a way that’s compatible with concurrent rendering features like selective hydration and time slicing.

This method returns the value of the store and accepts three arguments:

 • subscribe: function to register a callback that is called whenever the store changes.
 • getSnapshot: function that returns the current value of the store.
 • getServerSnapshot: function that returns the snapshot used during server rendering.

The most basic example simply subscribes to the entire store:

const state = useSyncExternalStore(store.subscribe, store.getSnapshot);

However, you can also subscribe to a specific field:

const selectedField = useSyncExternalStore(
 store.subscribe,
 () => store.getSnapshot().selectedField,
);

When server rendering, you must serialize the store value used on the server, and provide it to useSyncExternalStore. React will use this snapshot during hydration to prevent server mismatches:

const selectedField = useSyncExternalStore(
 store.subscribe,
 () => store.getSnapshot().selectedField,
 () => INITIAL_SERVER_SNAPSHOT.selectedField,
);

Note:

getSnapshot must return a cached value. If getSnapshot is called multiple times in a row, it must return the same exact value unless there was a store update in between.

A shim is provided for supporting multiple React versions published as use-sync-external-store/shim. This shim will prefer useSyncExternalStore when available, and fallback to a user-space implementation when it’s not.

As a convenience, we also provide a version of the API with automatic support for memoizing the result of getSnapshot published as use-sync-external-store/with-selector.

useInsertionEffect

This content is out of date.

Read the new React documentation for useInsertionEffect.

useInsertionEffect(didUpdate);

The signature is identical to useEffect, but it fires synchronously before all DOM mutations. Use this to inject styles into the DOM before reading layout in useLayoutEffect. Since this hook is limited in scope, this hook does not have access to refs and cannot schedule updates.

Note:

useInsertionEffect should be limited to css-in-js library authors. Prefer useEffect or useLayoutEffect instead.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle