We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Render Props

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Render props are used in modern React, but aren’t very common.
For many cases, they have been replaced by custom Hooks.

“Render prop” tabiri; React bileşenleri arasında kod paylaşımının, değerleri birer fonksiyon olan prop’lar kullanılarak yapılması için kullanılmaktadır.

Render prop’lu bir bileşen, prop olarak bir React elemanı döndüren bir fonksiyon alır ve kendi render mantığını yürütmek yerine bu fonksiyonu çağırır.

<DataProvider render={data => (
 <h1>Hello {data.target}</h1>
)}/>

Render prop’ları kullanan kütüphaneler arasında React Router ve Downshift de bulunuyor.

Bu dokümanda neden render prop’ların kullanışlı olduğunu tartışıp, bunları nasıl uygulayabileceğiniz hakkında konuşacağız.

Render Propları uygulama genelini etkileyen özellikler için Kullanın

Bileşenler, React’te yeniden kod kullanımının temel birimidir. Ama state’in nasıl paylaşılacağı veya bir bileşenin başka bir bileşene encapsulate ettiği davranışlarda hangi state’e ihtiyaç duyulacağı her zaman malum olmayabilir.

Örneğin, farenin bir web uygulamasındaki posizyonunu takip eden aşağıdaki bileşen:

class MouseTracker extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>
    <h1>Move the mouse around!</h1>
    <p>The current mouse position is ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

Fare ekranda hareket ettikçe, bileşen (x,y) koordinatlarını <p> içerisinde gösterir.

Şimdi soru şu: Bu davranışı başka bir bileşen içerisinde nasıl tekrar kullanabiliriz? Diğer bir deyişle, Başka bir bileşen farenin pozisyonunu bilmek isterse, bu davranışı rahatça bu bileşenle paylaşmak için sarmalayabilir miyiz?

Bileşenler React’te yeniden kod kullanımının temel birimi olduğundan, istediğimiz davranışı başka bir yerde kullanabilmemiz için <Mouse> bileşeninin kodunu biraz değiştirmeyi deneyelim.

// The <Mouse> component encapsulates the behavior we need...
class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/* ...but how do we render something other than a <p>? */}
    <p>The current mouse position is ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>
    <h1>Move the mouse around!</h1>
    <Mouse />
   </>
  );
 }
}

Artık mousemove olayını ve farenin (x, y) pozisyonunu bulunduran tüm davranışlar <Mouse> bileşeni tarafından encapsulate ediliyor, fakat hala tam anlamıyla yeniden kullanılabilir değil.

Örneğin; bir kedi resminin, faremizi ekranda kovalamasını render eden bir <Cat> bileşenimiz olduğunu varsayalım. Bu bileşene farenin koordinatlarını bilmesi ve resmin ekrandaki pozisyonunu ayarlayabilmesi için <Cat mouse={{ x, y }}> prop’unu kullanabiliriz.

İlk bakışta, bileşenini bileşeninin render metodu içinde böyle render etmeyi deneyebilirsiniz:

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class MouseWithCat extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     We could just swap out the <p> for a <Cat> here ... but then
     we would need to create a separate <MouseWithSomethingElse>
     component every time we need to use it, so <MouseWithCat>
     isn't really reusable yet.
    */}
    <Cat mouse={this.state} />
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Move the mouse around!</h1>
    <MouseWithCat />
   </div>
  );
 }
}

Bu yaklaşım spesifik bir durumda çalışacaktır, fakat hala tam anlamıyla hedefimiz olan davranışı tekrar kullanılabilir bir biçimde sarmalayamadık. Artık farenin konumunu ne zaman başka bir durum için ele almak istersek, farklı bir bileşen(örn. <MouseWithCat>) yaratıp, mevcut duruma özel bir render yöntemi sağlamalıyız.

İşte tam da burada devreye render prop’ları giriyor: Doğrudan <Cat> bileşenini<Mouse> bileşeni içine gömüp, render olmuş çıktısını değiştirmektense, <Mouse> bileşenine bir fonksiyon prop’u vererek dinamik olarak neyin render edileceğine karar vermesini sağlayabiliriz-kısacası bir render prop kullanabilir.

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     Instead of providing a static representation of what <Mouse> renders,
     use the `render` prop to dynamically determine what to render.
    */}
    {this.props.render(this.state)}
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Move the mouse around!</h1>
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

Artık <Mouse> bileşenini kopyalayıp, render metodunda başka bir şeyleri spesifik durumlar için doğrudan kodlamak yerine bir render prop veriyoruz bu sayede <Mouse> dinamik olarak ne render edeceğini anlayabiliyor.

Daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse; bir render prop, bir bileşenin ne render etmesi gerektiğini anlaması için kullandığı bir fonksiyon prop’udur.

Bu teknik paylaşmamız gereken davranışın son derece portatif olmasını sağlar.Bu davranışı almak için, bir <Mouse> bileşeni render edin ve render prop olarak, farenin o anki (x,y) değerleriyle ne render etmesi gerektiğini verin.

Render prop’lar hakkında not edilmesi gereken başka bir ilginç şey ise çoğu üst-seviye bileşenler normal bir bileşeni render prop’la kullanarak hayata geçirilebilir. Örneğin; <Mouse> bileşeni yerine bir üst seviye bileşen withMouse kullanmak isterseniz, normal bir <Mouse> bileşenine render prop vererek bunu kolayca yapabilirsiniz:

// If you really want a HOC for some reason, you can easily
// create one using a regular component with a render prop!
function withMouse(Component) {
 return class extends React.Component {
  render() {
   return (
    <Mouse render={mouse => (
     <Component {...this.props} mouse={mouse} />
    )}/>
   );
  }
 }
}

Yani render prop kullanmak iki yapının da kullanılabilmesini mümkün kılar.

Render’dan başka prop’ları kullanmak

Sırf bu teknik “render propları” diye adlandrıldığı için prop isimlerini sadece render ismiyle kullanmanıza gerek olmadığını bilmenizde yarar var.Aslında, bir bileşen tarafından ne render edileceğini bilmek için kullanalın ve fonksyion olan herhangi bir prop teknik olarak bir “render prop”.

Yukarıdaki örnekler render’ı kullanıyor olabilir, ama aynı kolaylıkta children prop’u olarak da kullanbiliriz.

<Mouse children={mouse => (
 <p>The mouse position is {mouse.x}, {mouse.y}</p>
)}/>

Ve hatırlayınız, children prop’unun JSX elemanınızın özellikler listesinde adlandırılmasına gerek yok. Onun yerine, direkt olarak elemanın içine koyabilirsiniz!

<Mouse>
 {mouse => (
  <p>The mouse position is {mouse.x}, {mouse.y}</p>
 )}
</Mouse>

Bu tekniğin react-motion API’ında kullanıldığını göreceksiniz.

Bu teknik biraz sıra dışı olduğundan, böyle bir API dizayn ederken muhtemelen children’ın bir fonksiyon olduğunu propTypes bölümünde şu şekilde belirtmek isteyeceksiniz.

Mouse.propTypes = {
 children: PropTypes.func.isRequired
};

Uyarılar

Render prop’ları React.PureComponent’le kullanırken dikkatli olun

Fonksiyonu render metodu içinde yaratırsanız render prop kullanmak, React.PureComponent kullanmaktan gelen avantajı yok edebilir. Bunun nedeni ise yüzeysel prop karşılaştırmasının yeni proplar için her zaman false döndürecek olmasıdır ve her render bu durumda render prop için yeni bir değer üretecektir.

Örneğin; yukarıdaki <Mouse> örneğimizle devam edersek, eğer Mouse React.Component yerine React.PureComponent’ten türemiş olsaydı, örneğimiz şu şekilde olacaktı:

class Mouse extends React.PureComponent {
 // Same implementation as above...
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Move the mouse around!</h1>

    {/*
     This is bad! The value of the `render` prop will
     be different on each render.
    */}
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

Bu örnekte <MouseTracker> bileşeni her render ettiğinde, bileşen <Mouse render> prop’u olarak yeni bir değer üretecek bu da <Mouse> bileşenin React.PureComponent’ten türemesinin efektini yok edecektir.

Bu problemi ortadan kaldırmak için, bazen prop’u bir nesne metoduymuş gibi tanımlayabilirsiniz, şu şekilde:

class MouseTracker extends React.Component {
 // Defined as an instance method, `this.renderTheCat` always
 // refers to *same* function when we use it in render
 renderTheCat(mouse) {
  return <Cat mouse={mouse} />;
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Move the mouse around!</h1>
    <Mouse render={this.renderTheCat} />
   </div>
  );
 }
}

Prop’u statik olarak tanımlayamadığınız durumlarda (örn. Bileşenin prop’larını ve/veya state’ini gizlemeniz gerektiği durumlarda) ise <Mouse> React.Component’ten türemelidir.

Bu sayfayı yararlı buldun mu?Bu sayfayı düzenle